A-TEC SYSTEMY INSTALACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000231471
Numer REGON: 220033733
Numer NIP: 5832891035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504463/23/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TEC SYSTEMY INSTALACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość KOWALE2012-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KOWALE ulica MAGNACKA nr domu 15 kod pocztowy 80-180 poczta KOWALE kraj POLSKA 2012-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2005, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKARBEK-SZAMIN, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 49/4, GDYNIA, REPERTORIUM A NR 590/20052005-04-05 do dziś
219-05-2010 REPERTORIUM 21967/2010 ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA-NOTARIUSZ, PARAGRAF 14 USUNIĘTY, PARAGRAF 15 PUNKT 1 -ZMIENIONY2010-07-07 do dziś
306.08.2012 R., REPERTORIUM A NR 28589/2012, NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. PARTYZANTÓW NR 8/109, ZMIANA § 42012-08-31 do dziś
409.01.2014 R.REPERTORIUM A NR 1104/2014 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. PARTYZANTÓW 8/109, NOTARIUSZ JANINA TYSZER ZMIANA § 6, WYKREŚLENIE § 20 PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI ZMIENIAJĄC DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI OD 15 DO 19 NADAJĄC IM KOLEJNE NUMERY OD NR 14 DO NR 182014-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2005-04-05 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2005-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ2014-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHR2014-06-20 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2014-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ2014-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2005-04-05 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2005-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBEHR2014-06-20 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2014-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2014-06-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 PRODUKCJA METALI2014-06-20 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-06-20 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2014-06-20 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-06-20 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-20 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-06-20 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-20 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2014-06-20 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2010 okres 2008 ROK2010-06-18 do dziś
2data złożenia 12.04.2010 okres 20072010-04-26 do dziś
3data złożenia 27.05.2010 okres 20052010-06-09 do dziś
4data złożenia 27.05.2010 okres 20062010-06-09 do dziś
5data złożenia 28.04.2011 okres 20092011-05-10 do dziś
6data złożenia 20.07.2012 okres 20102012-08-31 do dziś
7data złożenia 20.07.2012 okres 20112012-08-31 do dziś
8data złożenia 05.07.2013 okres 20122013-09-19 do dziś
9data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
13data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17data złożenia 24.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-24 do dziś
18data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2010-06-18 do dziś
220072010-04-26 do dziś
320052010-06-09 do dziś
420062010-06-09 do dziś
520092011-05-10 do dziś
620102012-08-31 do dziś
720112012-08-31 do dziś
820122013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2010-06-18 do dziś
220072010-04-26 do dziś
320052010-06-09 do dziś
420062010-06-09 do dziś
520092011-05-10 do dziś
620102012-08-31 do dziś
720112012-08-31 do dziś
820122013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów