„CSB LUTOMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000231335
Numer REGON: 891554642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-04-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/7816/19/60]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 891554642 NIP 88425288002008-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CSB LUTOMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość STACHOWICZKI2007-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość STACHOWICZKI nr domu 17 kod pocztowy 58-113 poczta LUTOMIA DOLNA kraj POLSKA 2007-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2004 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW BARTELA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK NR 15, REP. A NR 10535/2004; 18.04.2005 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW BARTELA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK NR 15, REP. A NR 3611/2005, ZMIENIONO §2.2005-04-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 7669/2006 Z DNIA 08.09.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY UL. RYNEK 15, NOTARIUSZ RADOSŁAW BARTELA, ZMIANA § 3.2007-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFIAK2005-04-20 do dziś
2. ImionaBARBARA2005-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUŁA2005-04-20 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MAREK2005-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2005-04-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2005-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport131000,00 PLN2005-04-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 2 ROBOTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2005-04-20 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
2data złożenia 22.02.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-02-27 do dziś
3data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
4data złożenia 28.11.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-06 do dziś
5data złożenia 05.12.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-12-11 do dziś
6data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
7data złożenia 02.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
8data złożenia 02.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-24 do dziś
9data złożenia 02.01.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-24 do dziś
10data złożenia 02.01.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-24 do dziś
11data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
12data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-02-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
401.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-06 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-12-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-02-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
401.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-06 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21 MARCA 2019R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ ZOFIA PĘKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. RYNEK 18, DZIERŻONIÓW, REP. A NR 1314/2019, 21.03.20192019-04-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2019-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCZERKAWSKI2019-04-15 do dziś
2. ImionaROBERT EDWARD2019-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21 MARCA 2019R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ ZOFIA PĘKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. RYNEK 18, DZIERŻONIÓW, REP. A NR 1314/2019, 21.03.20192019-04-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów