BPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000231328
Numer REGON: 200005304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-05-05
Sygnatura akt[RDF/379305/22/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2000053042005-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina SUPRAŚL miejscowość ZAŚCIANKI2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAŚCIANKI ulica UL. USŁUGOWA nr domu 15 kod pocztowy 15-521 poczta ZAŚCIANKI kraj POLSKA 2018-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2005 R. W KN LESZKA KOWALCZYKA W WĘGROWIE, REP. A NR 1014/05, ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2005-03-29 do dziś
212.09.2016 R. W KN LESZKA KOWALCZYKA W WĘGROWIE, REP. A NR 5076/2016 ZMIENIONO § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 15, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 24, WYKREŚLONO § 272016-12-23 do dziś
312.02.2018 R. W KN LESZKA KOWALCZYKA W WĘGROWIE, REP. A NR1011/2018 ZMIENIONO § 3, USTALONO JEDNOLITĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2018-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARDŁOWSKI2005-03-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF2005-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKI2016-12-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2016-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2016-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKI2016-12-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2016-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKURAT2005-03-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-12-23 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-12-23 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-12-23 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-23 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-12-23 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-12-23 do dziś
746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2016-12-23 do dziś
849 11 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-23 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 28.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-14 do dziś
2data złożenia 20.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-10 do dziś
3data złożenia 16.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-01 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-23 do dziś
5data złożenia 07.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-20 do dziś
6data złożenia 07.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-25 do dziś
7data złożenia 10.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-19 do dziś
8data złożenia 21.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-08 do dziś
9data złożenia 09.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
11data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
15data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
16data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
17data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-14 do dziś
22006 ROK2007-07-10 do dziś
32007 ROK2008-07-01 do dziś
42008 ROK2009-07-23 do dziś
52009 ROK2010-07-20 do dziś
62010 ROK2011-07-25 do dziś
72011 ROK2012-07-19 do dziś
82012 ROK2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-14 do dziś
22006 ROK2007-07-10 do dziś
32007 ROK2008-07-01 do dziś
42008 ROK2009-07-23 do dziś
52009 ROK2010-07-20 do dziś
62010 ROK2011-07-25 do dziś
72011 ROK2012-07-19 do dziś
82012 ROK2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów