AQUA PIASECZNO PAWEŁ KRAKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000231221
Numer REGON: 015535710
Numer NIP: 5342233939
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339176/21/691]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2005-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0155357102005-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA PIASECZNO PAWEŁ KRAKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2006-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. DWORCOWA nr domu 10 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2019-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 9 MARCA 2005 R. NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1595/20052005-04-18 do dziś
224.05.2006 R., NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZŁOTEJ 73, REP. A NR 4348/2006 ZMIENIONO PAR. 32006-05-31 do dziś
304.07.2008 REPERTORIUM A NR 7262/2008 ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE-ZMIENIONO PAR. 62008-08-29 do dziś
47 LISTOPADA 2008 ROKU NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WSPÓLNA 57 LOK.6 WARSZAWA, REP. A NR 8661/2008, ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 6 UST. 1, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 14 UST. 1, PAR. 15, PAR. 16 UST. 1.2009-01-27 do dziś
525.05.2020 R., REP. A NR 3807/2020, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 2, § 8, § 9, § 10, § 15, § 16 UST. 1.2020-07-13 do dziś
629.12.2020 R., REP. A NR 10649/2020, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: § 2, § 8, § 9, § 10, § 15, § 16 UST.1.2021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-03-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „AQUA-JANKI” D. ROSŁONEK, P. KARASIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W JANKACH W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ „AQUA JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZAPROTOKOŁOWANA NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE W DNIU 9 MARCA 2005 ROKU REPERTORIUM A NR 1592/2005 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. PAWEŁ KARASIEWICZ WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA POD NUMEREM 5518 2. DARIUSZ ROSŁONEK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ŁOWICZ POD NUMEREM 52/98 3. AQUA JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 2273622005-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2020-07-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.950,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2021-02-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2009-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2021-02-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKRAKOWIAK2021-02-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-15 do dziś
296 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-04-15 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-04-15 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-04-15 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-04-15 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-04-15 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-15 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-04-15 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2006 okres ZA 2005 ROK2006-06-28 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-24 do dziś
3data złożenia 13.08.2008 okres 20072008-08-29 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 20082009-08-12 do dziś
5data złożenia 15.06.2010 okres 2009 R.2010-07-05 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 2010 R.2011-08-01 do dziś
7data złożenia 11.07.2012 okres 20112012-07-20 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-07-17 do dziś
9data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-06-28 do dziś
22006 ROK2007-07-24 do dziś
320072008-08-29 do dziś
420082009-08-12 do dziś
52009 R.2010-07-05 do dziś
62010 R.2011-08-01 do dziś
720112012-07-20 do dziś
820122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów