„DNS INVESTMENT PARTNERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000231164
Numer REGON: 140074085
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-08-26
Sygnatura akt[RDF/234915/20/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DNS INVESTMENT PARTNERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻUŁAWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 02-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 8 MARCA 2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA KACZYŃSKIEGO ZA REPERTORIUM A NR 744/2005 W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZU ULICY OSTROBRAMSKIEJ 101 LOK. 304.2005-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁYK2009-11-26 do dziś
2. ImionaPIOTR SEBASTIAN2009-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2009-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁYK2007-11-05 do dziś
2. ImionaPIOTR SEBASTIAN2007-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2005-03-25 do dziś
255 HOTELE I RESTAURACJE2005-03-25 do dziś
365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-03-25 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-03-25 do dziś
572 INFORMATYKA2005-03-25 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-03-25 do dziś
774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-03-25 do dziś
874 40 Z REKLAMA2005-03-25 do dziś
974 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2005-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-04-25 do dziś
2data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-04-25 do dziś
3data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-25 do dziś
4data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-25 do dziś
5data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-25 do dziś
6data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-25 do dziś
7data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-25 do dziś
8data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-25 do dziś
9data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-25 do dziś
10data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
11data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
12data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
13data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
14data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-04-25 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-25 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-25 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-25 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-25 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-04-25 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-25 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-25 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-25 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-25 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów