EMS-PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000231017
Numer REGON: 510527445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-04-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/18547/22/179]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP5105274452005-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMS-PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 10382005-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PIASECZYŃSKA nr domu 71 kod pocztowy 00-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.1992 R. NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W OLSZTYNIE, REP. A NR 597/1992; 09.02.2005 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 965/2005-NADANO NOWE BRZMIENIE OD § 1 DO § 24; SKREŚLONO § 242005-03-22 do dziś
224.05.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 4012/2005 NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIANA §11 PUNKT 1, §20 PUNKT 2.2005-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2005-08-16 do dziś
2. ImionaJAN2005-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00, -ZŁOTYCH2005-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2008-03-18 do dziś
2. ImionaMAREK2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2005-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-03-22 do dziś
220 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2005-03-22 do dziś
320 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2005-03-22 do dziś
474 40 Z REKLAMA2005-03-22 do dziś
574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-03-22 do dziś
665 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2005-03-22 do dziś
760 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2005-03-22 do dziś
860 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-03-22 do dziś
960 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2005-03-22 do dziś
1052 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-03-22 do dziś
1163 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2005-03-22 do dziś
1251 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2005-03-22 do dziś
1370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-22 do dziś
1470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-22 do dziś
1570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-22 do dziś
1693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-22 do dziś
1736 1 PRODUKCJA MEBLI2005-03-22 do dziś
1851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-03-22 do dziś
1951 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-03-22 do dziś
2051 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2005-03-22 do dziś
2151 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-03-22 do dziś
2252 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-03-22 do dziś
2320 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2005-03-22 do dziś
2420 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2005-03-22 do dziś
2520 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2005-03-22 do dziś
2620 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-03-22 do dziś
2720 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2005-03-22 do dziś
2820 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2005-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-03 do dziś
2data złożenia 30.11.2007 okres I-XII 2006 R.2008-01-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1I-XII 2006 R.2008-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1I-XII 2006 R.2008-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZ2022-03-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2021 R., SYGNATURA WA XIII NS-REJ. KRS 54166/20/754, KURATOR JEST UPRAWNIONY DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY DO LIKWIDACJI SPÓŁKI, A TAKŻE JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI : - W SPRAWACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE O SYGNATURACH AKT: IX GC 3860/17, XVI GC 2969/19, XVI GC 4726/19, XV GNC 481/20, XV GNC 1422/21, VIII GNC 8316/19, - W SPRAWACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE O SYGNATURACH AKT: VI NC-E 838631/19, VI NC-E 2128836/19, VI NC-E 1147624/20, VI NC-E 1463344/20, - W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MAŁGORZATĘ PAJĄK O SYGNATURZE AKT KM 478/20, - W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE MARCINA PIEŃKOSA O SYGNATURZE AKT KM 228602/15.2022-03-16 do dziś
6. Data powołania kuratora17.11.20212022-03-16 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać17.11.20222022-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCHACKA2022-04-14 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA ELŻBIETA2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT: IX GNC 5316/21, KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C.2022-04-14 do dziś
6. Data powołania kuratora29.12.20212022-04-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów