COMPETENCY& SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000230918
Numer REGON: 140084072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-02-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/3422/21/66]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140084072 NIP 52523282402007-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOMPETENCY& SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BRUZDOWA nr domu 100A nr lokalu 2 kod pocztowy 02-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.02.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ PAWŁA BŁASZCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31 W WARSZAWIE, REP. A-2030/2005;2005-03-24 do dziś
213.06.2005 R. REP. A-3971/2005, NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, WYKREŚLONO TREŚĆ PAR. 1.1 A DOTYCHCZASOWY PAR. 1.2 OTRZYMAŁ NR 1.1 ZAŚ DOTYCHCZASOWY PAR. 1.3 OTRZYMAŁ NR 1.2, ZMIENIONO PAR. 4.1, 4.4, 5.2, 8, 13.9, 15, WYKREŚLONO PAR. 17.4;2005-07-13 do dziś
303.11.2005 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARCINEM ŁASKIM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B, REPERTORIUM A NR 9116/2005, ZMIENIONO § 13.4 UMOWY SPÓŁKI;2005-11-21 do dziś
414.12.2012 R., REPERTORIUM A NR 13581/2012, NOATRIUSZ: PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA: PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.26 B, 00-131 WARSZAWA ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI EXECUTIVE NETWORKS SP. Z O.O.2013-01-16 do dziś
522.10.2019 R., NOTARIUSZ DANIEL NESTOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 687/2019, ZMIENIONO §1 UST. 1.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2005-07-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGUSŁAW2005-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75 000 ZŁOTYCH2008-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 PLN2005-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2018-01-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGUSŁAW2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-01-16 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-01-16 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-16 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-01-16 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-01-16 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.11.2006 okres 13.06.2005-30.06.2006 R.2006-11-20 do dziś
2data złożenia 21.12.2007 okres 01.07.2006 -30.06.20072008-01-16 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.07.2008 -30.06.20092012-07-06 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres 01.07.2009 -30.06.20102012-07-09 do dziś
5data złożenia 29.06.2012 okres 01.07.2010-30.06.20112012-07-11 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.07.2007 - 30.06.20082012-08-07 do dziś
7data złożenia 04.01.2013 okres 01.07.2011 - 30.06.20122013-01-16 do dziś
8data złożenia 28.12.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-18 do dziś
9data złożenia 28.12.2015 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132016-01-18 do dziś
10data złożenia 28.12.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142016-01-18 do dziś
11data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-04 do dziś
12data złożenia 05.01.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-21 do dziś
13data złożenia 05.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-05 do dziś
14data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.06.2005-30.06.2006 R.2006-11-20 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072008-01-16 do dziś
301.07.2008 -30.06.20092012-07-06 do dziś
401.07.2009 -30.06.20102012-07-09 do dziś
501.07.2010-30.06.20112012-07-11 do dziś
601.07.2007 - 30.06.20082012-08-07 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122013-01-16 do dziś
8OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-18 do dziś
9OD 01.07.2012 DO 30.06.20132016-01-18 do dziś
10OD 01.07.2013 DO 30.06.20142016-01-18 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-04 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-21 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-05 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI EXECUTIVE NETWORKS POLSKA OD 23.03.2005-30.06.2006 R.2006-11-20 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072008-01-16 do dziś
301.07.2008 -30.06.20092012-07-06 do dziś
401.07.2009 -30.06.20102012-07-09 do dziś
501.07.2010-30.06.20112012-07-11 do dziś
601.07.2007 - 30.06.20082012-08-07 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122013-01-16 do dziś
8OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-18 do dziś
9OD 01.07.2012 DO 30.06.20132016-01-18 do dziś
10OD 01.07.2013 DO 30.06.20142016-01-18 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-04 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-21 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów