THE TEXTILE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000230877
Numer REGON: 020048209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/28015/18/933]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTHE TEXTILE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2005-03-23 do dziś
2. Adresulica KLICZKOWSKA nr domu 27 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA 2005-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04-03-2005 R. -NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23 A, REP. A NR 2601/2005;2005-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALDER2005-03-23 do dziś
2. ImionaFRANZ JOSEF2005-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE. POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ZGODNIE Z KODESEM SPÓŁEK HANDLOWYCH.2005-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALDER2005-03-23 do dziś
2. ImionaFRANZ JOSEF2005-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 54 Z PRODUKCJA WYROBÓW I PÓŁFABRYKATÓW Z TEKSTYLII2005-03-23 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-23 do dziś
371 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-03-23 do dziś
452 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW TEKSTYLNYCH2005-03-23 do dziś
517 30 Z KONFEKCJONOWANIE I USZLACHETNIANIE TEKSTYLII2005-03-23 do dziś
651 41 Z HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI TEKSTYLNYMI2005-03-23 do dziś
760 24 TOWARÓWY TRANSPORT DROGOWY2005-03-23 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-23 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-03-23 do dziś
1074 40 Z USŁUGI MARKETINGOWE I REKLAMOWE2005-03-23 do dziś
1170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DN. 25.09.2020 R., SYGN. AKT WR IX NS REJ KRS 28015/18/933, NA PODSTAWIE ART. 25 D UST. 1 USTAWY Z DN. 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO., 25.09.2020 2.2020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów