„A.S.P. KORN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000230756
Numer REGON: 140102344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-12-03
Sygnatura akt[RDF/271266/20/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1401023442006-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.S.P. KORN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 181A kod pocztowy 02-222 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.11.2004 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE JERZEGO HORBANA, W JEGO KANCELARII, UL. ZIMNA 2 LOK.23 WARSZAWA.2005-03-18 do dziś
212.04.2006 R. REP. NR A 2946/06, SPORZĄDZONY PRZEZ JERZEGO HORBANA -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 15, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-05-17 do dziś
320.03.2020, REP. A NR 2056/2020, NOTARIUSZ JERZY HORBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7, § 9, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOREN2005-03-18 do dziś
2. ImionaARIE2005-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 PLN2005-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWATKOWSKA2017-06-05 do dziś
2. ImionaANNA2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOREN2009-02-17 do dziś
2. ImionaROTEM2009-02-17 do dziś
21. NazwiskoKESZTENBAUM2006-08-29 do dziś
2. ImionaHANA2006-08-29 do dziś
31. NazwiskoKOREN2006-08-29 do dziś
2. ImionaGAL2006-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-05-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-23 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-05-23 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-05-23 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
2data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
3data złożenia 08.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-02-17 do dziś
4data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
7data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
8data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
9data złożenia 16.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
10data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
11data złożenia 04.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
15data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-02-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-02-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów