SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „LOKATOR” W MOSTACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000230715
Numer REGON: 810133381
Numer NIP: 8560008188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-02-16
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2723/23/705]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810133381 NIP 85600081882008-04-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „LOKATOR” W MOSTACH2018-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-18 do dziś
NIE2011-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość MOSTY2005-03-18 do dziś
2. Adresnr domu 77 nr lokalu A/14 kod pocztowy 72-132 poczta MOSTY 2005-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 26 CZERWCA 1995 R.2005-03-18 do dziś
2ZMIANA STATUTU Z DNIA 30 LIPCA 2018 R. ZMIENIONO: §1, §4, §6, §7, §8, §10 UST.4, §10 UST.8, §12 UST.1, §15 UST.1, §15 UST.2, §17, §18, §20 UST.1, §22 UST.1, §23, §35 UST.1, §43 UST.2 PKT 1.2018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2005-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2005-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKROCZYŃSKA2023-02-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-16 do dziś
21. NazwiskoNEDOCHODA2023-02-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-16 do dziś
31. NazwiskoGÓRALCZYK2005-03-18 do dziś
2. ImionaEDWARD JÓZEF2005-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-03-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-18 do dziś
41. NazwiskoGIERULA2005-03-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2005-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-18 do dziś
51. NazwiskoPIETRUCHA2005-03-18 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2005-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-03-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZTOFIAK2023-02-16 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULDA2016-07-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERULA2016-07-20 do dziś
2. ImionaJAN2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEDOCHODA2011-01-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-10 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-10-10 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-10-10 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2008 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-04-28 do dziś
2data złożenia 29.12.2010 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072011-01-17 do dziś
3data złożenia 29.12.2010 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-17 do dziś
4data złożenia 29.12.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-17 do dziś
5data złożenia 12.12.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-12-28 do dziś
6data złożenia 16.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-28 do dziś
7data złożenia 02.12.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-16 do dziś
8data złożenia 22.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-21 do dziś
9data złożenia 16.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
10data złożenia 24.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-28 do dziś
11data złożenia 27.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
12data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
16data złożenia 27.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-04-28 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072011-01-17 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-17 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-17 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-12-28 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-28 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-04-28 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072011-01-17 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-17 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-17 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-12-28 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-28 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów