RUBIKOM MARCIN GIERACZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000230683
Numer REGON: 240062570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-02-26
Sygnatura akt[RDF/189772/20/775]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRUBIKOM MARCIN GIERACZ SPÓŁKA JAWNA2008-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2005-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. SOBIESKIEGO nr domu 11 nr lokalu CD 18 kod pocztowy 40-082 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 03.03.2005 R.2005-03-21 do dziś
231.03.2008 R. ZMIENIONO PAR. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 UST. 3 PAR. 21; DODANO PAR. 11A2008-05-12 do dziś
331 LIPCA 2009 ROKU; ZMIENIONO PAR. 102009-09-01 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 3 Z DNIA 13 GRUDNIA 2011 ROKU WSPÓLNICY ZMIENILI § 6 I § 10 UMOWY.2012-01-17 do dziś
517.10.2017R ZMIANA UMOWY;ZMIENIONO: §5; §6; §8; §9; §10;2018-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERACZ2005-03-21 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2005-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERACZ2018-04-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1)UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. 2)W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH WSPÓLNIKÓW. 3)DO SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI NALEŻĄ: - ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, BĄDŹ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH); -ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY;- ZAWIERANIE INNYCH UMÓW ZLECENIA, O DZIEŁO,ITP. 4)PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2018-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERACZ2018-04-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERACZ2005-03-21 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2005-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-05-12 do dziś
273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-05-12 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-05-12 do dziś
473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-05-12 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-05-12 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-05-12 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-12 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-05-12 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-05-12 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów