AQUA-R.FABRIS, A.FABRIS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000230596
Numer REGON: 120022460
Numer NIP: 6762288304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-05-16
Sygnatura akt[RDF/487906/23/391]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-R.FABRIS, A.FABRIS SPÓŁKA JAWNA2022-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RAKOWICKA nr domu 11 kod pocztowy 31-511 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.02.2005 R. (ZŁOŻONA W DNIU 10.03.2005 R.)2005-03-17 do dziś
231.01.2019R., NOTARIUSZ IRENA ULMAN PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, REP. A NR 150/2019, ZMIANA §4 I §15 21.02.2019R., NOTARIUSZ IRENA ULMAN PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, REP. A NR 297/2019, ZMIANA §5 UMOWY2019-03-06 do dziś
316.02.2022 R., REP. A NR 1578/2022 NOTARIUSZ W KRAKOWIE DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, ZMIANA § 2,§ 3,§ 4,2022-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRIS2005-03-17 do dziś
2. ImionaROBERTO2005-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRIS2019-03-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2005-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRIS2019-03-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRIS2005-03-17 do dziś
2. ImionaROBERTO2005-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-03-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-03-06 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-03-06 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-16 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów