„JACKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000230595
Numer REGON: 812739550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[RDF/227115/20/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812739550 NIP 85224360542008-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„JACKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2005-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica CIESZKOWSKIEGO nr domu 21 kod pocztowy 71-301 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2006-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2004 R., NOTARIUSZ LECH ZAGOZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 4552/2004 R. ORAZ 24.02.2005 R., NOTARIUSZ LECH ZAGOZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 660/2005, ZMIANA §42005-03-18 do dziś
215.09.2006 R. REPERTORIUM A NUMER 5575/2006, NOTARIUSZ LECH ZAGOZDA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. ZMIANA §1 PKT 2, §2.2006-11-15 do dziś
323.10.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 5792/2009, NOTARIUSZ LECH ZAGOZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIEWIÓRA2006-11-15 do dziś
2. ImionaJACEK2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYCIŃSKI2006-11-15 do dziś
2. ImionaJACEK MARCIN2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2005-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYCIŃSKI2010-11-12 do dziś
2. ImionaJACEK MARCIN2010-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWIEWIÓRA2006-11-15 do dziś
2. ImionaJACEK2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-11-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-12-03 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-12-03 do dziś
303 RYBACTWO2009-12-03 do dziś
409 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-12-03 do dziś
510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-12-03 do dziś
611 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-12-03 do dziś
713 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-12-03 do dziś
814 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-12-03 do dziś
915 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-12-03 do dziś
1016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-12-03 do dziś
1117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-12-03 do dziś
1218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-12-03 do dziś
1319 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-12-03 do dziś
1420 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-12-03 do dziś
1522 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-12-03 do dziś
1623 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-12-03 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-03 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-12-03 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-12-03 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-03 do dziś
2132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-12-03 do dziś
2233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-03 do dziś
2339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-12-03 do dziś
2441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-03 do dziś
2542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-12-03 do dziś
2643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-03 do dziś
2745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-12-03 do dziś
2846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-03 do dziś
2947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-03 do dziś
3049 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-12-03 do dziś
3150 TRANSPORT WODNY2009-12-03 do dziś
3252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-12-03 do dziś
3355 ZAKWATEROWANIE2009-12-03 do dziś
3456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-12-03 do dziś
3558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-12-03 do dziś
3662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-12-03 do dziś
3763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-12-03 do dziś
3864 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-03 do dziś
3966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-12-03 do dziś
4068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-03 do dziś
4169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2009-12-03 do dziś
4270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-12-03 do dziś
4371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-03 do dziś
4472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-12-03 do dziś
4573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-03 do dziś
4674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-12-03 do dziś
4777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-12-03 do dziś
4879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-12-03 do dziś
4981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-12-03 do dziś
5082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-12-03 do dziś
5185 EDUKACJA2009-12-03 do dziś
5295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-12-03 do dziś
5396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 08.12.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 08.12.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 08.12.2004 -31.12.20042005-09-20 do dziś
2data złożenia 15.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
3data złożenia 28.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-06 do dziś
4data złożenia 11.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
5data złożenia 26.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-10 do dziś
6data złożenia 21.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-27 do dziś
7data złożenia 07.04.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-18 do dziś
8data złożenia 30.03.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
9data złożenia 10.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
10data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
11data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
12data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
13data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-11 do dziś
14data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-12 do dziś
15data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-06 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-10 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-27 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-18 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-06 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-10 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-27 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-18 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów