FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KIM” HABCZYK KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000230585
Numer REGON: 356698708
Numer NIP: 6282042394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-03
Sygnatura akt[RDF/400202/22/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KIM” HABCZYK KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA2017-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość BALIN2010-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BALIN ulica NIEMCEWICZA nr domu 2 kod pocztowy 32-500 poczta CHRZANÓW kraj POLSKA 2010-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KIM” HABCZYK KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W TRZEBINI2017-07-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA2005-03-23 do dziś
3. Adresmiejscowość TRZEBINIA ulica OSIEDLE WIDOKOWE nr domu 19 kod pocztowy 32-540 poczta TRZEBINIA kraj POLSKA 2017-07-19 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KIM” HABCZYK KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W BALINIE2017-07-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość BALIN2010-02-04 do dziś
3. Adresmiejscowość BALIN ulica NIEMCEWICZA nr domu 2 kod pocztowy 32-500 poczta CHRZANÓW kraj POLSKA 2010-02-04 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.2005 R., 09.03.2005 ZMIANA § 2.2005-03-23 do dziś
225.10.2008 R.- ZMIENIONO § 3 10.12.2009 R.ZMIENIONO: § 3, § 62010-02-04 do dziś
309.08.2012 R., ZMIENIONO: § 2, § 4, § 5, § 6, § 7 PKT 1, § 9, § 10 PKT 1, § 11, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, WYKRESLONO: § 7 PKT3, DODANO: § 22, § 23. 29.08.2012 R., ZMIANA § 2 - TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2012-09-11 do dziś
4UMOWA ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 1/2017 Z DNIA 28.02.2017 R., ZMIENIONO § 3, DODANO § 4 UST. 3, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY.2017-03-10 do dziś
530.03.2017 R. - REPERTORIUM A NR 2387/2017 R. ORAZ 31.03.2017 R. - REPERTORIUM A NR 2438/2017, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 7 UST. 1, DODANIE W § 5 UST. 1 LIT. C.2017-05-16 do dziś
6AKT NOTARIALNY REP A 5530/2017 Z DNIA 30.06.2017 R. - NOTARIUSZ MARCIN SOLAK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA, MACIEJ KUŁAKOWSKI, MARCIN SOKOLAK S.C. W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW. TERESY 12/2: - WYSTĄPIENIE ZE SPÓŁKI JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW Z DNIEM 30.06.2017 R. - ZMIANA KOMPARYCJI UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA § 2 - ZMIANA § 5 UST. 1 - ZMIANA § 7 UST. 1 UCHWAŁA NR 7/2017 Z 1.07.2017 R. - ZMIANA § 3 - NOWY TEKST JEDNOLITY Z DNIA 1.07.2017R.2017-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-03-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIEM 01.01.2005 R. W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH, DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY: 1) MIROSŁAW GAWROŃSKI, ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA POD nr 9795/2003 2) KRZYSZTOF HABCZYK, ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI POD NR 42582005-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMIROSŁAW GAWROŃSKI FHU KIM2005-03-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-03-23 do dziś
3. Numer w rejestrze9795/20032005-03-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA2005-03-23 do dziś
5. Numer REGON3566987082005-03-23 do dziś
21. Nazwa lub firmaKRZYSZTOF HABCZYK FHU KIM2005-03-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-03-23 do dziś
3. Numer w rejestrze42582005-03-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA TRZEBINI2005-03-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABCZYK2005-03-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-09-11 do dziś
2
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZÓZKA2005-03-23 do dziś
BRZÓZKA2020-06-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-23 do dziś
TAK2020-06-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-23 do dziś
NIE2020-06-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-23 do dziś
NIE2020-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.2005-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABCZYK2005-03-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZÓZKA2005-03-23 do dziś
BRZÓZKA2020-06-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-04 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-04 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-04 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-04 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-04 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-04 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-04 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy144 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH2016-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-06 do dziś
2data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R2009-04-06 do dziś
3data złożenia 03.04.2010 okres 01.01.2009- 31.12.2009 R.2010-05-10 do dziś
4data złożenia 11.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
5data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
6data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-31 do dziś
7data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-04 do dziś
8data złożenia 27.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
9data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
10data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
13data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-06 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R2009-04-06 do dziś
301.01.2009-31.12.2009 R.2010-05-10 do dziś
401.01.2010 -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
601.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-31 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów