„BORPOL” D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000230446
Numer REGON: 750119306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352277/21/565]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORPOL” D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SPÓŁKA JAWNA2005-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY miejscowość TADZIN2005-03-16 do dziś
2. Adresnr domu 14 kod pocztowy 95-060 poczta BRZEZINY 2005-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.05.1998 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. 31.01.1999 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ. 27.01.2005 R. ANEKS DOSTOSOWUJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ.2005-03-16 do dziś
220.01.2021 R. ZMIANA §4 UMOWY SPÓŁKI2021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-03-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 26.01.2005 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „BORPOL” S.C. (NUMER REGON 750119306) W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26§4 ZDANIE PIERWSZE KSH PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: DARIUSZA ZIELIŃSKIEGO I MARIUSZA ANDRYJANKO WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY BRZEZINY POD NUMERAMI: 1035 I 1034.2005-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2005-03-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2005-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRYJANKO2005-03-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2005-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2005-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2005-03-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2005-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRYJANKO2005-03-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2005-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy150 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2021-03-01 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-03-01 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-03-01 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2021-03-01 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-03-01 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-01 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-01 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-01 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
2data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
5data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
6data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów