„HEXE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000230422
Numer REGON: 140081725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376063/22/610]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140081725 NIP 11817818392013-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEXE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość LUBICZÓW2010-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBICZÓW ulica WARSZAWSKA nr domu 83 A kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA 2010-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2005 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU UL. DĘBOWA 4, REP. A NUMER 497/20052005-03-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 1026/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA TOMCZYK-PERŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WARSZAWSKA 189, BABICE NOWE, 05-082 STARE BABICE -ZMIANA PAR. 3, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 UST. 3, SKREŚLENIE PAR. 7 UST. 4, PAR. 11, DODANIE PAR. 15 UST. 62010-02-01 do dziś
331.03.2020 R., REP. A NR 1759/2020, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6.2020-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-03-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2005-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 748 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.800,00 ZŁ2005-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 PLN2005-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-03-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2005-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-01 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-01 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-01 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-01 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-02-01 do dziś
673 1 REKLAMA2010-02-01 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-01 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-05-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-06 do dziś
2data złożenia 05.04.2007 okres 2006 ROK2007-04-11 do dziś
3data złożenia 09.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-22 do dziś
4data złożenia 02.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-30 do dziś
5data złożenia 06.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-12 do dziś
6data złożenia 07.04.2011 okres 2010 R.2011-04-18 do dziś
7data złożenia 05.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-13 do dziś
8data złożenia 05.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-11 do dziś
9data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
12data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
13data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
16data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
17data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-06 do dziś
22006 ROK2007-04-11 do dziś
32007 ROK2008-04-22 do dziś
42008 ROK2009-04-30 do dziś
52009 ROK2010-04-12 do dziś
62010 R.2011-04-18 do dziś
72011 ROK2012-04-13 do dziś
82012 ROK2013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-07-06 do dziś
22006 ROK2007-04-11 do dziś
32007 ROK2008-04-22 do dziś
42008 ROK2009-04-30 do dziś
52009 ROK2010-04-12 do dziś
62010 R.2011-04-18 do dziś
72011 ROK2012-04-13 do dziś
82012 ROK2013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów