BUDOPREF - Z.FILIPCZAK, Z.FRĄTCZAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000230247
Numer REGON: 471480179
Numer NIP: 7251441337
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24901/20/610]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPREF - Z.FILIPCZAK, Z.FRĄTCZAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2020-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2005-03-11 do dziś
2. Adresulica KONSTANTYNOWSKA nr domu 79 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ 2005-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 26.12.2004 ROKU2005-03-11 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 8 LUTEGO 2010 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UMOWY.2010-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-03-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„BUDOPREF” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU, KTÓREGO WSPÓLNIKAMI BYLI: -ZBIGNIEW FILIPCZAK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA POD NUMEREM 609, -ZBIGNIEW FRĄTCZAK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA POD NUMEREM 7315, ZOSTAŁO PRZEKSZTAŁCONE W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART.26 §4 K.S.H.2005-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄTCZAK2005-03-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-03-11 do dziś
223 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2010-03-11 do dziś
323 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-03-11 do dziś
424 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2010-03-11 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-03-11 do dziś
625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-03-11 do dziś
725 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-03-11 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-03-11 do dziś
933 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-03-11 do dziś
1023 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2020-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-07 do dziś
2data złożenia 10.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-16 do dziś
3data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
4data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
5data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiOŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA ZBIGNIEWA FILIPCZAKA O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI , 12.04.20192020-10-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówWSZYSCY LIKWIDATORZY UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ WŁĄCZNIE. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁ ZACIĄGAĆ MOGĄ WYŁĄCZNIE WSZYSCY LIKWIDATORZY.2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄTCZAK2020-10-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPCZAK2020-10-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościOŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA ZBIGNIEWA FILIPCZAKA O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI , 12.04.20192020-10-26 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów