FIRMA HANDLOWA DPR RYSZARD DULIAN, JACEK PUT SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000230232
Numer REGON: 852626955
Numer NIP: 8732918865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2008-04-11
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/4523/8/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP8526269552005-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA DPR RYSZARD DULIAN, JACEK PUT SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2008-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2005-03-10 do dziś
2. Adresulica ELEKTRYCZNA nr domu 2 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW 2005-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.02.2005 R.2005-03-10 do dziś
231.08.2005 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2005-09-28 do dziś
331.07.2005 R. § 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2005-09-01 do dziś
430.12.2006 R. DODANO § 10 A 31.12.2006 R. ZMIENIONO § 6 UMOWY2007-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-03-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: F.H.DPR S.C. RYSZARD DURIAN, DOROTA PUT, PAWEŁ RADLIŃSKI Z DNIA 15.02.2005 ROKU DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H. W/W SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA DPR RYSZARD DULIAN, DOROTA PUT, PAWEŁ RADLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2005-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaF.H.DPR S.C. RYSZARD DULIAN, DOROTA PUT, PAWEŁ RADLIŃSKI2005-03-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-03-10 do dziś
3. Numer w rejestrze23815/02, 1/05, 1229/012005-03-10 do dziś
5. Numer REGON8526269552005-03-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULIAN2005-03-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD PAWEŁ2005-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUT2005-09-01 do dziś
2. ImionaJACEK ANTONI2005-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2005-03-10 do dziś
251 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA, WYROBÓW Z MIĘSA2005-03-10 do dziś
351 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2005-03-10 do dziś
452 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2005-03-10 do dziś
552 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-03-10 do dziś
652 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-03-10 do dziś
752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-10 do dziś
852 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2005-03-10 do dziś
952 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2007-02-14 do dziś
1071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2007-02-14 do dziś
1155 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2006 okres 20052006-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji29.02.2008 R.OTWARCIE LIKWIDACJI NASTĘPUJE NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW2008-04-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATORZY SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULIAN2008-04-11 do dziś
2. ImionaRYSZARD PAWEŁ2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUT2008-04-11 do dziś
2. ImionaJACEK ANTONI2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.02.2008 R -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI -WOBEC ZADŁUŻENIA SPÓŁKI I BRAKU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH2008-04-11 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów