BOMATO BIS BOGUSŁAW MATOGA I WANDA MATOGA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000230215
Numer REGON: 120023459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283708/21/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMATO BIS BOGUSŁAW MATOGA I WANDA MATOGA SPÓŁKA JAWNA2005-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SIEPRAW miejscowość SIEPRAW2005-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEPRAW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 133 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW kraj POLSKA 2015-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.02.2005 R. (ZŁOŻONA W DNIU 04.03.2005 R.)2005-03-11 do dziś
201.08.2006 -ZMIANA § 9 UMOWY -WYKREŚLA SIĘ § 10 UMOWY 18.10.2006 -ZMIANA § 92006-11-08 do dziś
315.12.2009 R. ZMIANA § 6.2010-01-12 do dziś
410.12.2010 R.-ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-12-20 do dziś
506.10.2014 ROKU - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2014-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATOGA2005-03-11 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATOGA2005-03-11 do dziś
2. ImionaWANDA MARIA2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZASTĘPOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST BOGUSŁAW MATOGA, A RAZIE USTANOWIENIA PROKURENTA BOGUSŁAW MATOGA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATOGA2005-03-11 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-01-12 do dziś
246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-01-12 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-12 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-12 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-12 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-12 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-12 do dziś
847 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-12 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-12 do dziś
1056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-01-12 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-12 do dziś
1293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-01-12 do dziś
1393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-01-12 do dziś
1447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-12 do dziś
1545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-12 do dziś
1645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-12 do dziś
1745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-12 do dziś
1845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-12 do dziś
1945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-01-12 do dziś
2071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-16 do dziś
2data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-18 do dziś
3data złożenia 07.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-06-16 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-06-18 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-04-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów