„4UP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000229986
Numer REGON: 932646686
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2008-06-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/8885/8/973]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932646686 NIP 89426697472008-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„4UP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 101542005-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. WIŚNIOWA nr domu 36A kod pocztowy 53-137 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2000 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 30, NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, REP. A NR 7138/20002005-03-09 do dziś
220.05.2008 R. REPERTORIUM A NUMER 4997/2008 NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI UL. RUSKA 61 WROCŁAW ZMIENIONO: § 2, § 5, § 8, § 18 UST. 42008-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKA2006-03-31 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego175000,00 PLN2005-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1175000,00 PLN2005-03-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2005-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2005-03-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2005-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-03-09 do dziś
222 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-03-09 do dziś
372 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-03-09 do dziś
474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-03-09 do dziś
592 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-09 do dziś
692 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2005-03-09 do dziś
792 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-09 do dziś
874 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-09 do dziś
971 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-03-09 do dziś
1071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2005-03-09 do dziś
1192 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2005-03-09 do dziś
1274 40 Z REKLAMA2005-03-09 do dziś
1322 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK, BROSZUR, WYDAWNICTW MUZYCZNYCH I PODOBNYCH WYDAWNICTW2005-03-09 do dziś
1422 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-03-09 do dziś
1572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-03-09 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-03-09 do dziś
1722 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-03-09 do dziś
1822 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2005-03-09 do dziś
1985 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2008-06-13 do dziś
2043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-06-13 do dziś
2141 20 Z BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2008-06-13 do dziś
2243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-06-13 do dziś
2342 11 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2008-06-13 do dziś
2442 91 Z BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-06-13 do dziś
2543 99 Z WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2008-06-13 do dziś
2643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-06-13 do dziś
2743 29 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2008-06-13 do dziś
2843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2008-06-13 do dziś
2943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-06-13 do dziś
3085 59 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH, POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-13 do dziś
3143 31 Z TYNKOWANIE2008-06-13 do dziś
3243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-06-13 do dziś
3343 33 Z WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN2008-06-13 do dziś
3443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-06-13 do dziś
3543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-06-13 do dziś
3673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-06-13 do dziś
3770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-06-13 do dziś
3858 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-06-13 do dziś
3958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-06-13 do dziś
4072 20 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2008-06-13 do dziś
4143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-06-13 do dziś
4243 12 Z ROBOTY ZIEMNE2008-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.09.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów