BUJAK, ROLA „KWIATY POLSKIE” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000229836
Numer REGON: 140077310
Numer NIP: 5262855165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[RDF/282629/21/496]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUJAK, ROLA „KWIATY POLSKIE” SPÓŁKA JAWNA2019-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 65 nr lokalu 79 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.01.20052005-03-04 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI ULEGŁA ZMIANIE W DNIU 31.12.2017 R. ZMIANA: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 8 (1), § 9, § 9 (1), § 10, § 11, § 12, § 13, § 142018-02-28 do dziś
325.07.2018R., ZMIANA: § 6, § 7 ORAZ § 92018-08-14 do dziś
4UMOWA SPÓŁKI ULEGŁA ZMIANIE W DNIU 20.02.2019, ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI: §6, §7 ORAZ §9.2019-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLA2018-02-28 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2018-02-28 do dziś
2. ImionaMARTA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.2005-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLA2018-02-28 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2018-02-28 do dziś
2. ImionaMARTA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów