„TAMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000229753
Numer REGON: 140032514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2007-06-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/10145/7/418]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość WOLICA2005-03-07 do dziś
2. Adresulica AL. KATOWICKA nr domu 62 I B, nr lokalu 62 kod pocztowy 05-830 poczta NADARZYN 2005-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.2005 KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE RYSZARD DOMŻAŁ-NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ -NOTARIUSZ NUMER REPERTORIUM A 1228/20052005-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZVENIASHVILI2005-03-07 do dziś
2. ImionaMEIR2005-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ2005-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZVENIASHVILI2005-03-07 do dziś
2. ImionaETERY2005-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ2005-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2005-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZVENIASHILI2005-03-07 do dziś
2. ImionaMEIR2005-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZVENIASHVILI2005-03-07 do dziś
2. ImionaETERY2005-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2005-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-03-07 do dziś
252 43 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2005-03-07 do dziś
352 44 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-07 do dziś
452 45 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2005-03-07 do dziś
552 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-03-07 do dziś
652 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2005-03-07 do dziś
752 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-03-07 do dziś
851 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2005-03-07 do dziś
951 43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-03-07 do dziś
1051 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-03-07 do dziś
1151 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2005-03-07 do dziś
1251 47 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-03-07 do dziś
1351 90 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-03-07 do dziś
1452 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-03-07 do dziś
1552 42 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2005-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów