GRZEGRZÓŁKA & KO SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000229749
Numer REGON: 140074151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/450642/22/432]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140074151 NIP 52523292742010-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGRZÓŁKA & KO SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2020-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W WARSZAWIE W DNIU 21.01.2005 R.2005-03-03 do dziś
204.05.2005 R. ZMIANIE ULEGA: § 5, § 8 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2005-07-14 do dziś
325.06.2010 ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGRZÓŁKA2005-03-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2005-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKI2005-03-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2005-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-03-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-03-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-05-27 do dziś
277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-05-27 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-05-27 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-05-27 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-05-27 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2020-05-27 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-05-27 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-05-27 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 LUTEGO 2020 R.,2020-05-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2020-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKI2020-06-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 LUTEGO 2020 R.,2020-05-27 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów