„HEYFOTO INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000229720
Numer REGON: 140050305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2007-08-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/19365/7/901]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP1400503052005-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEYFOTO INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-03-02 do dziś
2. Adresulica ELEKTORALNA nr domu 26 nr lokalu 139 kod pocztowy 00-892 poczta WARSZAWA 2005-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2005 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TERESĄ STAROSTĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 41A M.89/91, REP. A NR 785/20052005-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZKIEL2005-03-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALEKSANDER2005-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 490 UDZIAŁÓW PO 50 PLN O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 PLN2005-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTYKOWSKI2005-03-02 do dziś
2. ImionaMAREK2005-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 261 UDZIAŁÓW PO 50 PLN O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.050 PLN2005-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOŃSKI2005-12-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 123 UDZIAŁÓW PO 50 PLN O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.150 PLN2005-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2005-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOŃSKI2005-06-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2005-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZKIEL2005-03-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALEKSANDER2005-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTYKOWSKI2005-03-02 do dziś
2. ImionaMAREK2005-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2005-03-02 do dziś
272 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-03-02 do dziś
372 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ POZOSTAŁA2005-03-02 do dziś
474 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-03-02 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-03-02 do dziś
674 4 REKLAMA2005-03-02 do dziś
774 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-02 do dziś
892 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2005-03-02 do dziś
992 3 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA2005-03-02 do dziś
1092 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2005-03-02 do dziś
1192 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2005-03-02 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2005-03-02 do dziś
1392 7 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA2005-03-02 do dziś
1493 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2005-03-02 do dziś
1522 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-03-02 do dziś
1652 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-03-02 do dziś
1764 20 C TRANSMISJA DANYCH2005-03-02 do dziś
1864 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2005-03-02 do dziś
1972 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-03-02 do dziś
2072 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-03-02 do dziś
2172 3 PRZETWARZANIE DANYCH2005-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
2data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów