PETRA-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000229703
Numer REGON: 020042170
Numer NIP: 6121730479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-17
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5260/22/491]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020042170 NIP 61217304792008-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPETRA-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. ARTURA GROTTGERA nr domu 18 nr lokalu 2 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.2005 R., NOTARIUSZ JOLANTA RALKO-PAŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, UL. DASZYŃSKIEGO 16, REPERTORIUM A 814/2005.2005-03-03 do dziś
227.07.2005 R. NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4, REP. A NR 11933/2005 -ZMIANA § 2, § 3 UST. 1, § 8 UST. 1, § 13 UST. 3 I 5, § 18 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI -WYKREŚLONO § 9, § 12 PKT 2, § 13 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI -DOTYCHCZASOWE §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE PARAGRAFÓW 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 292005-08-30 do dziś
331.07.2007 R. NOTARIUSZ ROZALIA GOŁBA-DORAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 4767/2007 -ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4 UMOWY2008-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIGOWSKI2005-08-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU.2005-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIGOWSKI2008-02-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2020-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2020-07-03 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2020-07-03 do dziś
310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2020-07-03 do dziś
401 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-07-03 do dziś
501 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2020-07-03 do dziś
608 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2020-07-03 do dziś
708 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2020-07-03 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-07-03 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-09 do dziś
2data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-09 do dziś
3data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-09 do dziś
4data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
5data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
6data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
7data złożenia 09.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
10data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów