SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORMORAN” W ZALESIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000229451
Numer REGON: 510256466
Numer NIP: 7451058873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388269/22/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510256466 NIP 74510588732007-07-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORMORAN” W ZALESIU2005-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 14742005-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina DŹWIERZUTY miejscowość ZALESIE2005-04-06 do dziś
2. Adresnr domu 10 kod pocztowy 12-120 poczta DŹWIERZUTY 2005-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.01.1994 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 01.10.2003 R. ZMIENIONO §2 PKT 2 I §12 PKT 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI2005-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA2005-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOBYLIŃSKI2017-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2017-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-24 do dziś
21. NazwiskoKLIMEK2016-11-08 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2016-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-08 do dziś
31. NazwiskoZAWITOWSKA2016-11-08 do dziś
2. ImionaDOROTA SABINA2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-08 do dziś
41. NazwiskoKASPERSKA2016-04-27 do dziś
2. ImionaEWELINA2016-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-27 do dziś
51. NazwiskoMICHALAK2005-04-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EDWARD2005-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-04-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-06 do dziś
61. NazwiskoGUTOWSKA2005-04-06 do dziś
2. ImionaJADWIGA2005-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-04-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-06 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?SEKRETARZ2005-04-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-06 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-04-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTULA2016-11-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁKOWSKI2016-11-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2011-06-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH LOKATORSKIEGO LUB WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU2005-04-06 do dziś
290 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI -USŁUGI KOMUNALNE2005-04-06 do dziś
370 20 Z PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LUB WYNAJMOWANIE INNYM OSOBOM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEJMOWANIE NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW W ADMINISTRACJĘ, JEŻELI JEST TO GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE UZASADNIONE2005-04-06 do dziś
470 12 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH SPÓŁDZIELNI TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE. BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2005-04-06 do dziś
592 32 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO WYCHOWAWCZEJ, ŚWIETLIC, KLUBÓW, CZYTELNI2005-04-06 do dziś
692 ORGANIZOWANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POMOCY I KRZEWIENIE KULTURY WSPÓŁŻYCIA2005-04-06 do dziś
775 12 Z PROWADZENIE ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH DO ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW. WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE UMÓW Z ORGANIZACJAMI SPÓŁDZIELCZYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I GOSPODARCZYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE Z INNYMI ORGANIZACJAMI SPÓŁDZIELNI OSÓB PRAWNYCH, SPÓŁEK HANDLOWYCH I CYWILNYCH; A TAKŻE W WYPADKACH GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE UZASADNIONYCH; ZAWIERANIE UMÓW W PRZEDMIOCIE ADMINISTROWANIA POWIERNICZEGO BUDYNKAMI MIESZKALNYMI2005-04-06 do dziś
840 12 Z ZAWIERANIE UMÓW W CELU DOSTARCZANIA MIESZKAŃCOM ENERGII ELEKTRYCZNEJ2005-04-06 do dziś
940 30 ZAWIERANIE UMÓW W CELU DOSTARCZANIA MIESZKAŃCOM GAZU, CIEPŁA2005-04-06 do dziś
1068 32 Z PROWADZENIE GOSPODARKI LOKALAMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-08-12 do dziś
2data złożenia 26.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-06 do dziś
3data złożenia 25.06.2007 okres ZA 2006 ROK2007-07-13 do dziś
4data złożenia 20.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-04 do dziś
5data złożenia 25.06.2010 okres 2009 R.2010-06-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 2010 R.2011-07-11 do dziś
7data złożenia 20.06.2012 okres 2011 R.2012-07-03 do dziś
8data złożenia 18.06.2013 okres 2012 R.2013-06-19 do dziś
9data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
11data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
14data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
16data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-06 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-07-13 do dziś
32007 ROK2008-07-04 do dziś
42009 R.2010-06-29 do dziś
52010 R.2011-07-11 do dziś
62011 R.2012-07-03 do dziś
72012 R.2013-06-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-08-12 do dziś
22005 ROK2006-07-06 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-07-13 do dziś
42007 ROK2008-07-04 do dziś
52009 R.2010-06-29 do dziś
62010 R.2011-07-11 do dziś
72011 R.2012-07-03 do dziś
82012 R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
1301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów