KINO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000229293
Numer REGON: 140038480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-10-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/71152/19/656]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140038480 NIP 52724621312010-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKINO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 27 nr lokalu 11 kod pocztowy 01-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14.02.2005 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ MAREK MAJCHRZAK W WARSZAWIE, REP. A-934/2005;2005-03-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 14 CZERWCA 2006 ROKU, ZA REPERTORIUM A NR 3765/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE (UL. POLNA 22 LOK.13) -MARKA MAJCHRZAKA ZMIENIŁ STATUT SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE § 2 ORAZ § 8 PKT 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 8 PKT 4 ZOSTAŁ SKREŚLONY, § 8 PKT 5 OTRZYMAŁ NR 4, § 8 PKT 6 OTRZYMAŁ NR 5, § 8 PKT 7 OTRZYMAŁ NR 6, § 16 PKT 1 ORAZ § 16 PKT 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 16 PKT 3 I 4 ZOSTAŁY SKREŚLONE, § 16 PKT 5 OTRZYMAŁ NR 3, § 16 PKT 6 OTRZYMAŁ NR 4, § 16 PKT 7 OTRZYMAŁ NR 5, § 16 PKT 8 OTRZYMAŁ NR 6 I NOWE BRZMIENIE.2006-10-06 do dziś
309.02.2010 R., REP. A NR 1491/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KOWANDY, ANDRZEJ ADAMSKI S.C. UL. NOWOWIEJSKA 59/2, 61-734 POZNAŃ -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO JEJ BRZMIENIA2010-03-01 do dziś
4DATA: 23-12-2010 REPERTORIUM: A NUMER 16602/2010 NOTARIUSZ: ANDRZEJ ADAMSKI KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KOWANDY NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2 61-734 POZNAŃ NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 8 UST. 1, § 92011-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAKANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019856782013-02-14 do dziś
4. Numer KRS0000404126 2013-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.050.000,00 ZŁOTYCH2013-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4050000,00 ZŁ2011-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-03-01 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-03-01 do dziś
318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-03-01 do dziś
423 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-01 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-01 do dziś
633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-03-01 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-01 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-01 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-01 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-03-01 do dziś
1142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-03-01 do dziś
1242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-03-01 do dziś
1342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-03-01 do dziś
1442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-01 do dziś
1543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-01 do dziś
1643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-01 do dziś
1743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-03-01 do dziś
1843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-03-01 do dziś
1943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-01 do dziś
2046 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-03-01 do dziś
2146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-03-01 do dziś
2246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-03-01 do dziś
2346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-01 do dziś
2447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-01 do dziś
2547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-01 do dziś
2652 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-03-01 do dziś
2752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-01 do dziś
2852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-03-01 do dziś
2955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-03-01 do dziś
3056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-01 do dziś
3158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-03-01 do dziś
3264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-03-01 do dziś
3364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-01 do dziś
3468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-01 do dziś
3568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-01 do dziś
3668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-01 do dziś
3768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-01 do dziś
3869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-03-01 do dziś
3970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-01 do dziś
4071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-01 do dziś
4171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-01 do dziś
4271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-01 do dziś
4372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-01 do dziś
4473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-01 do dziś
4577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-03-01 do dziś
4677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-01 do dziś
4778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-01 do dziś
4878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-03-01 do dziś
4978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-01 do dziś
5079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-03-01 do dziś
5181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-03-01 do dziś
5282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-03-01 do dziś
5393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2006 okres 15.02.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
2data złożenia 27.10.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-11-18 do dziś
3data złożenia 06.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-21 do dziś
4data złożenia 03.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
5data złożenia 03.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-09 do dziś
6data złożenia 29.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
7data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-10 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.02.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-11-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.02.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-11-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów