„CUBINA” MAREK LUDZIA, CZESŁAW ŚCISŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000229264
Numer REGON: 120007213
Numer NIP: 7352597621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[RDF/454649/22/707]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP1200072132005-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUBINA” MAREK LUDZIA, CZESŁAW ŚCISŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA2005-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość WAKSMUND2005-02-24 do dziś
2. Adresulica NOWOTARSKA nr domu 335 kod pocztowy 34-431 poczta WAKSMUND 2005-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121 LUTEGO 2005 R. 22 LUTEGO 2005 R. -ZMIANA § 2 UST. 22005-02-24 do dziś
28 LISTOPADA 2005 R., ZMIANA § 5 7 GRUDNIA 2005 R., ZMIANA § 5 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2005-12-09 do dziś
3ANEKS NR 2 Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. ZMIANA: § 6 PKT 5 I 6 ORAZ § 7, ANEKS NR 3 Z DNIA 17 LISTOPADA 2006 R. -ZMIANA: § 6 PKT 7, § 7 ORAZ § 9, ANEKS NR 4 Z DNIA 30 LIPCA 2008 R. -ZMIANA: § 9, ANEKS Z DNIA 10 MARCA 2009 R. -ZMIANA: § 5.2009-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDZIA2005-02-24 do dziś
2. ImionaMAREK2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCISŁOWICZ2005-02-24 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2005-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDZIA2005-02-24 do dziś
2. ImionaMAREK2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCISŁOWICZ2005-02-24 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-03-26 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-26 do dziś
416 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-03-26 do dziś
516 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-03-26 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-03-26 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów