„ARTODEX PLAC ZAWISZY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000229184
Numer REGON: 140070118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2014-01-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60593/13/649]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTODEX PLAC ZAWISZY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PODMIEJSKA nr domu 11 kod pocztowy 01-498 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.01.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, JANUSZ RUDNICKINOTARIUSZ, REPERTORIUM A NR 132/20052005-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0106082312005-02-24 do dziś
4. Numer KRS0000202780 2005-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000, -2005-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSBOWO2005-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCIK2005-02-24 do dziś
2. ImionaROMAN2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2005-02-24 do dziś
293 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2005-02-24 do dziś
393 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2005-02-24 do dziś
493 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-02-24 do dziś
551 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2005-02-24 do dziś
651 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2005-02-24 do dziś
751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2005-02-24 do dziś
851 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-02-24 do dziś
951 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2005-02-24 do dziś
1051 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA.2005-02-24 do dziś
1151 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-02-24 do dziś
1245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2005-02-24 do dziś
1352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-02-24 do dziś
1452 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-02-24 do dziś
1552 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2005-02-24 do dziś
1652 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2005-02-24 do dziś
1752 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2005-02-24 do dziś
1852 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2005-02-24 do dziś
1952 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-02-24 do dziś
2045 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-02-24 do dziś
2145 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-02-24 do dziś
2255 30 A RESTAURACJE2005-02-24 do dziś
2355 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2005-02-24 do dziś
2455 40 Z BARY2005-02-24 do dziś
2555 51 Z STOŁÓWKI2005-02-24 do dziś
2655 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
3data złożenia 25.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
4data złożenia 09.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
5data złożenia 29.12.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-12-31 do dziś
6data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102014-01-08 do dziś
7data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112014-01-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-12-31 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102014-01-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112014-01-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-12-31 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102014-01-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112014-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów