ARTIMEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000229170
Numer REGON: 300013571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/350873/21/302]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP3000135712005-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIMEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość GOLINA2011-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLINA ulica 1 MAJA nr domu 6A kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2011-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.01.2005 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, UL. RYNEK 10, REP. A NR 96/2005.2005-02-23 do dziś
216.05.2005 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, UL. RYNEK 10, REP. A NR 1753/2005, UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.05.2005 R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 14, 17, 19, 34, 36.2005-06-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2006 R., REP. A NR 1023/2006 - ZMIENIONO: § 15 UMOWY SPÓŁKI.2007-02-02 do dziś
422.02.2010 R., REP. A NR 698/2010, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE -ZMIENIONO: § 3, § 112010-03-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.10.2011 R., REP. A NR 4070/2011, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, SPROSTOWANY PROTOKOŁEM Z DNIA 03.11.2011 R., REP. A NR 4340/2011 -W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO: § 3, § 4, § 9, § 11, § 12, § 14 UST. 1F, § 16 UST. 2, § 20 UST. 1, § 31 UST. 1, -SKREŚLONO § 10, -DODANO W § 14 UST. 1 -PKT L.2011-11-30 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.10.2012 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 3497/2012 - SKREŚLONO: § 4, § 9, § 12, § 13, § 14, § 31, § 34, § 36 UST. 2, § 36 UST. 3, § 40, § 42, § 45, § 46 - ZMIENIONO: § 11, § 16 UST. 1, § 17, § 18, § 19, § 20, § 23 UST. 1, § 28, § 29, § 33, § 36 UST. 1, § 36 UST. 4 - DODANO: § 16 UST. 1A, § 16 UST. 1B, § 16 UST. 1C, § 16A2012-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2005-02-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ2015-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2011-11-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2015-02-10 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ2015-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2015-02-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2005-02-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKASPERSKA2013-03-18 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2013-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-03-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-03-29 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-03-29 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-29 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-29 do dziś
577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-03-29 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-03-29 do dziś
701 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-03-29 do dziś
801 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2012-12-27 do dziś
901 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2012-12-27 do dziś
1001 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-12-27 do dziś
1101 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2012-12-27 do dziś
1210 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2012-12-27 do dziś
1310 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2012-12-27 do dziś
1410 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2012-12-27 do dziś
1510 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2012-12-27 do dziś
1610 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-12-27 do dziś
1710 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2012-12-27 do dziś
1810 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2012-12-27 do dziś
1910 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2012-12-27 do dziś
2010 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-12-27 do dziś
2110 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2012-12-27 do dziś
2246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-12-27 do dziś
2346 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-12-27 do dziś
2446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2012-12-27 do dziś
2546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-12-27 do dziś
2647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-27 do dziś
2747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-27 do dziś
2874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-27 do dziś
2970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-27 do dziś
3064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-12-27 do dziś
3170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-12-27 do dziś
3270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-12-27 do dziś
3382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-12-27 do dziś
3410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-27 do dziś
3510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2006 okres 01.04.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-10 do dziś
2data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-01 do dziś
3data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
4data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
5data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
6data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
7data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
8data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
9data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
10data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
12data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów