„KB-PLUS” B.KUSIAK, M.BRONISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000229150
Numer REGON: 100014594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-01-05
Sygnatura akt[RDF/185911/20/358]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KB-PLUS” B.KUSIAK, M.BRONISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2005-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2005-02-23 do dziś
2. Adresulica DEMBOWSKIEGO nr domu 24 nr lokalu 1 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO 2005-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2005 R. UMOWA SPÓŁKI.2005-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIAK2005-02-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONISZEWSKI2005-02-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ ŁĄCZNIE OBAJ WSPÓLNICY.2005-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIAK2005-02-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONISZEWSKI2005-02-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2005-02-23 do dziś
267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-02-23 do dziś
367 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-02-23 do dziś
451 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-02-23 do dziś
551 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2005-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-01-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów