FIRMA HANDLOWA - PITEK BOGDAN, PITEK DAGMARA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000228862
Numer REGON: 351378330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18379/23/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA -PITEK BOGDAN, PITEK DAGMARA -SPÓŁKA JAWNA2012-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-02-18 do dziś
2. Adresulica WIELICKA nr domu 76 kod pocztowy 30-552 poczta KRAKÓW 2005-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 298.12.1997 R. WRAZ Z ANEKSAMI NR 1 Z DNIA 01.06.1999 R., NR 2 Z DNIA 01.01.2001 R., NR 3 Z DNIA 14.06.20001 R., NR 4 Z DNIA 01.12.2002 R., NR 5 Z DNIA 22.11.2004 R. 2) UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 25.01.2005 R.2005-02-18 do dziś
2ANEKS -UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 15.02.2008 R. -ZMIANA § 3 UMOWY2008-04-14 do dziś
317.11.2011 R. -ZMIANA § 1, § 3, § 5, § 7, DODANO § 192012-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-02-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 25.01.2005 R. -NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA -PITEK BOGDAN, PITEK ZOFIA, PITEK DAGMARA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 K.S.H.2005-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA -PITEK BOGDAN, PITEK ZOFIA, PITEK DAGMARA -SPÓŁKA CYWILNA2005-02-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-02-18 do dziś
3. Numer w rejestrze634442005-02-18 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA KRAKOWA2005-02-18 do dziś
5. Numer REGON3513783302005-02-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITEK2005-02-18 do dziś
2. ImionaBOGDAN2005-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITEK2005-02-18 do dziś
2. ImionaDAGMARA JOLANTA2005-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2005-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITEK2005-02-18 do dziś
2. ImionaBOGDAN2005-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITEK2005-02-18 do dziś
2. ImionaDAGMARA JOLANTA2005-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-14 do dziś
247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-14 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-14 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-14 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-14 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-01-19 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-19 do dziś
847 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów