A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000228670
Numer REGON: 052142490
Numer NIP: 5422783760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/9560/21/75]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2013-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2005-02-16 do dziś
2. Adresulica ELEWATORSKA nr domu 17A kod pocztowy 15-620 poczta BIAŁYSTOK 2006-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.12.2002 R.2005-02-16 do dziś
219.01.2006 R. ZMIENIONO § 1 PKT 32006-01-25 do dziś
328.04.2009 R. ZMIENIONO § 22009-06-10 do dziś
406.07.2009 R. ZMIENIONO § 3 UST. 2, DODANO § 3 UST. 32009-08-27 do dziś
514.07.2010 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-08-11 do dziś
612.10.2012 R. ZMIENIONO § 2, § 3, § 92013-07-25 do dziś
712.10.2012 R. ZMIENIONO § 12013-09-17 do dziś
804.06.2020 R. ZMIENIONO § 32020-06-25 do dziś
926.07.2021 R., ZMIANA § 22021-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-02-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCONO DNIA 20.01.2005 R. „A. MAX S.C. KRZEWSKI ADAM, KRZEWSKA AGNIESZKA” WSPÓLNICY: ADAM KRZEWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 38778 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU -AGNIESZKA KRZEWSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 60097 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU2005-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2005-02-16 do dziś
2. ImionaADAM2005-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2010-08-11 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-08-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-08-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-08-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-08-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2005-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2010-08-11 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2005-02-16 do dziś
2. ImionaADAM2005-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-25 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-25 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-07-25 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-25 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-07-25 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-25 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-25 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-25 do dziś
1045 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-04 do dziś
2data złożenia 13.05.2009 okres 2008 ROK2009-06-10 do dziś
3data złożenia 14.05.2010 okres 2009 ROK2010-05-26 do dziś
4data złożenia 29.04.2011 okres 2010 ROK2011-05-05 do dziś
5data złożenia 24.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-31 do dziś
6data złożenia 09.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-25 do dziś
7data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
8data złożenia 04.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
12data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-09-04 do dziś
22008 ROK2009-06-10 do dziś
32009 ROK2010-05-26 do dziś
42010 ROK2011-05-05 do dziś
52011 ROK2012-05-31 do dziś
62012 ROK2013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-09-04 do dziś
22008 ROK2009-06-10 do dziś
32009 ROK2010-05-26 do dziś
42010 ROK2011-05-05 do dziś
52011 ROK2012-05-31 do dziś
62012 ROK2013-07-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów