EMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000228632
Numer REGON: 011885961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2012-04-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/12159/12/471]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 471652005-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOKSERSKA nr domu 1 kod pocztowy 02-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 16.05.1996 ROKU, NOTARIUSZ IZABELLA DREGER (REP. A -1561/96) 8.12.2004 ROKU, NOTARIUSZ JERZY HORBAN (REP. A -11045/2004) ZMIANA TREŚCI PARAGRAFÓW 5, 6, 9, 11, 12, 15 UST. 1, 16, 17, 22, 23, 25 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE PARAGRAFÓW 26, 27, 28, SKREŚLENIE PARAGRAFÓW: 15 UST. 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21.2005-02-24 do dziś
230.06.2005 R. REPERTORIUM A NR 2761/2005, NOTARIUSZ -JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA J. GARDOCKA, B. OTKAŁA SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35, 00-845 WARSZAWA ZMIANA: PAR. 7, PAR. 82005-08-16 do dziś
307.04.2010, REPERTORIUM A NR 841/2010, NOTARIUSZ TOMASZ FILIPOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2, § 62012-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINIARSKI2005-08-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2005-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2005-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE -PROKURENT SAMODZIELNIE2005-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINIARSKA2005-08-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2005-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-04-18 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-04-18 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-04-18 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-18 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-04-18 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-04-18 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-04-18 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-04-18 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-04-18 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-04-18 do dziś
1143 31 Z TYNKOWANIE2012-04-18 do dziś
1243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-04-18 do dziś
1343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-04-18 do dziś
1443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-04-18 do dziś
1543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-04-18 do dziś
1643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-04-18 do dziś
1743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-18 do dziś
1868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-18 do dziś
1968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-04-18 do dziś
2053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-04-18 do dziś
2155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-04-18 do dziś
2255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-04-18 do dziś
2355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-04-18 do dziś
2455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-04-18 do dziś
2556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-18 do dziś
2656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-18 do dziś
2756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-04-18 do dziś
2856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-04-18 do dziś
2956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-04-18 do dziś
3059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-04-18 do dziś
3159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-04-18 do dziś
3259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-04-18 do dziś
3359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-04-18 do dziś
3459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-04-18 do dziś
3568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-04-18 do dziś
3641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-03 do dziś
2data złożenia 06.04.2007 okres 01-01-2006 DO 31-12-20062007-04-23 do dziś
3data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-16 do dziś
4data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
5data złożenia 11.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
6data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-03 do dziś
201-01-2006 DO 31-12-20062007-04-23 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-04-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101-01-2006 DO 31-12-20062007-04-23 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-04-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów