EXBIS-NAPŁOSZEK,SZOPA,SZÓSTAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000228578
Numer REGON: 270723077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-05-14
Sygnatura akt[RDF/200462/20/934]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBIS-NAPŁOSZEK,SZOPA,SZÓSTAK SPÓŁKA JAWNA2018-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2005-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica SŁONIMSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-133 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2011-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112 STYCZNIA 2005 R.2005-02-21 do dziś
223.06.2008 R. -PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5, 25.07.2008 R. -PAR. 2,2008-10-27 do dziś
316.04.2015R ZMIENIONO PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2015-11-30 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/01/2018 Z DNIA 31.01.2018R. ZMIANIE ULEGŁY § 2,§ 4,§ 5,§ 7,§ 10 UST.4 ORAZ § 19 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-02-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZESZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12 STYCZNIA 2005 R. PRZEDSIĘBIORCY: -BOGDAN SIEWIERSKI -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 63487 -MAREK SZOPA -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 63489 -ANDRZEJ SZÓSTAK -EWIDENCJA DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 634882005-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPA2005-02-21 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2005-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZÓSTAK2005-02-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2005-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPŁOSZEK2018-02-28 do dziś
2. ImionaIWONA BERNARDA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2005-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPA2005-02-21 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2005-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZÓSTAK2005-02-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2005-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPŁOSZEK2018-02-28 do dziś
2. ImionaIWONA BERNARDA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-10-27 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-10-27 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-10-27 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-10-27 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2008-10-27 do dziś
685 EDUKACJA2008-10-27 do dziś
793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-10-27 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-10-27 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-10-27 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-21 do dziś
2data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
3data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
4data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-22 do dziś
5data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów