„BOX CENTER” A. I R.SIEJ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000228537
Numer REGON: 060008390
Numer NIP: 7141897616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[RDF/280680/21/605]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOX CENTER” A. I R.SIEJ SPÓŁKA JAWNA2007-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina LUBARTÓW miejscowość LUBARTÓW2007-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBARTÓW ulica NOWODWORSKA nr domu 32 kod pocztowy 21-100 poczta LUBATRÓW kraj POLSKA 2007-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103 LUTY 2005 R.2005-02-15 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.10.2005 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-16 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 3/2007 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2007 R. ZMIANA: § 1, § 2, § 6, § 11 UST.1, § 12 PKT 3, § 21 PKT 2 ORAZ SKREŚLONO W § 11 UST.4 ORAZ W § 15 UST.2 I UST.3 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2007-10-04 do dziś
429 LIPCA 2009 R.ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI.2009-08-13 do dziś
527.11.2019, ZMIANA § 52019-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEJ2005-02-15 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW HENRYK2005-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEJ2007-10-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IZABELA2007-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2005-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEJ2007-10-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IZABELA2007-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEJ2005-02-15 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW HENRYK2005-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2009-08-13 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-08-13 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-08-13 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-08-13 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-08-13 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-08-13 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-08-13 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-08-13 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-13 do dziś
1017 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2019-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2008 okres OD 01.01.2007 R. -DO 31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
2data złożenia 06.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-05-20 do dziś
3data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
4data złożenia 09.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-03 do dziś
5data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 R.DO 31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
2ZA ROK 20082009-05-20 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
4ZA 2010 R.2011-06-03 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
601.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów