FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BUCHWALD, GRZYBOWSKI, MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-26 godz. 15:13:36
Numer KRS: 0000228294
Numer REGON: 300007292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-02-23
Sygnatura akt[RDF/469595/23/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BUCHWALD, GRZYBOWSKI, MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA2005-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK WIELKOPOLSKI miejscowość GRODZISK WIELKOPOLSKI2005-02-16 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 12 kod pocztowy 62-065 poczta GRODZISK WIELKOPOLSKI 2005-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.01.2005 R.2005-02-16 do dziś
204.01.2010 R.; ZMIENIONO PAR. 6 I PAR. 102010-01-26 do dziś
310.04.2020R. - DODANO: §15A - ZMIENIONO: §162020-05-27 do dziś
403.01.2022 R., ZMIENIONO § 7, § 10, § 11, § 16, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHWALD2005-02-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW HENRYK2005-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2005-02-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH IZYDOR2005-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY: KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2005-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHWALD2005-02-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW HENRYK2005-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2005-02-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH IZYDOR2005-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-01-26 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-01-26 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-01-26 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-26 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-26 do dziś
647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-26 do dziś
795 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-01-26 do dziś
895 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2010-01-26 do dziś
995 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-01-26 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2022-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-03 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów