SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KONICZYNKA” W KOSZEWIE „W LIKWIDACJI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000227946
Numer REGON: 810089326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-02-28
Sygnatura akt[RDF/470247/23/500]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP8100893262005-02-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KONICZYNKA” W KOSZEWIE „W LIKWIDACJI”2011-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 23812005-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość KOSZEWO2005-03-03 do dziś
2. Adreskod pocztowy 73-102 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI 2005-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.1992 R.2005-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYN2011-12-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCZYK2011-12-12 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2011-12-12 do dziś
2. ImionaALINA2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCIŃSKA2011-12-12 do dziś
2. ImionaLIDIA2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2006 okres 2005 R.2006-09-28 do dziś
2data złożenia 04.07.2007 okres 2006 R.2007-07-18 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres 2007 R.2008-09-04 do dziś
4data złożenia 13.08.2009 okres 2008 R.2009-09-10 do dziś
5data złożenia 28.01.2011 okres 2009 R.2011-02-04 do dziś
6data złożenia 07.11.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-12-12 do dziś
7data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8data złożenia 30.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-31 do dziś
9data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-15 do dziś
10data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-15 do dziś
11data złożenia 30.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
12data złożenia 28.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-28 do dziś
22006 R.2007-07-18 do dziś
32007 R.2008-09-04 do dziś
42008 R.2009-09-10 do dziś
52009 R.2011-02-04 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-12-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-09-28 do dziś
22006 R.2007-07-18 do dziś
32007 R.2008-09-04 do dziś
42008 R.2009-09-10 do dziś
52009 R.2011-02-04 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-12-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.09.2011 R., -UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 22.08.2011 R. -UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 06.09.2011 R.2011-12-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMOISTNA LIKWIDATORA2011-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIOREK2011-12-12 do dziś
2. ImionaZYGMUNT KAZIMIERZ2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów