„EWITAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000227845
Numer REGON: 002173957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225816/20/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0021739572005-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWITAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD GOSPODARCZY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY D/S REJESTROWYCH nr w rejestrze 232702005-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość OPACZ-KOLONIA2018-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość OPACZ-KOLONIA ulica UL. ZACHODNIA nr domu 15A kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj POLSKA 2018-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.1990 R. SPORZĄDZONY W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WARSZAWIE ZA REP. NR IV 10870/90, AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.12.2004 R. SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ ŁĘCZYCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA REP. A NR 11378/2004-UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ.2005-02-09 do dziś
203.07.2018R., REP. A NR 5467/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §3, §6, §7, §14, §15, §18, UCHYLONO §19. W ZWIĄZKU Z UCHYLENIEM §13 DOTYCHCZASOWY §20 UMOWY SPÓŁKI STAJE SIĘ §19, DOTYCHCZASOWY §21 - §20, §22 - §212018-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2005-02-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.520,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2005-02-09 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.520,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego53040,00 PLN2005-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2018-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2005-02-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2005-02-09 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2005-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-10-01 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-10-01 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-10-01 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-10-01 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-10-01 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-01 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
7data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów