EPLUS L. PILICHOWSKA, M.MIŚ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000227709
Numer REGON: 300031830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/337485/21/868]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300031830 NIP 78223221012017-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEPLUS L. PILICHOWSKA, M.MIŚ SPÓŁKA JAWNA2017-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UROCZA nr domu 25 kod pocztowy 61-601 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.11.20042005-02-08 do dziś
227.12.2006 R. ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2007-01-31 do dziś
310.03.2015 R., ZMIANA TREŚCI § 2, § 6 ORAZ § 13, WYKREŚLENIE § 18 ORAZ § 20. ZMIANA NUMERACJI - DAWNY § 19 OTRZYMUJE NUMER 182017-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILICHOWSKA2017-01-23 do dziś
2. ImionaLIDIA EWA2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚ2005-02-08 do dziś
2. ImionaMAREK CZESŁAW2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2005-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILICHOWSKA2017-01-23 do dziś
2. ImionaLIDIA EWA2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚ2005-02-08 do dziś
2. ImionaMAREK CZESŁAW2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-01-23 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-01-23 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-23 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-01-23 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-01-23 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-23 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-23 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów