BUTEX SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ CICHY I INNI

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000227677
Numer REGON: 273593050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-03-05
Sygnatura akt[RDF/190643/20/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTEX SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ CICHY I INNI2018-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2005-02-08 do dziś
2. Adresulica RYNKOWA nr domu 1 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK 2005-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.11.2004 R.2005-02-08 do dziś
214.12.2009 R. - ZMIANA §4 01.12.2014 R. - ZMIANA §42015-01-30 do dziś
313.09.2018 R. ZMIENIONO: §2 UST. 1 I 2 DODANO: §9A2018-09-27 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.12.2018 R. ZMIENIONO: §72019-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHY2005-02-08 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHY2019-01-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA NATALIA2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-01-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY: AGNIESZKA CICHY - JEDNOOSOBOWO EUGENIUSZ CICHY - JEDNOOSOBOWO2019-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHY2019-01-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA NATALIA2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHY2005-02-08 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-30 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-30 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów