BUDOSTAL-3 EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000227573
Numer REGON: 356906093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[RDF/158826/19/38]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOSTAL-3 EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica IGOŁOMSKA nr domu 1 kod pocztowy 31-983 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-24.11.2004 -NOTARIUSZ BOGNA DEMBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY AL. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 15 A; REP. A NR 5648/04 -26.01.2005 NOTARIUSZ BOGNA DEMBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY AL. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 15 A; REP. A NR 323/05 ZMIANA § 6 PKT 2 PRZEZ WYKREŚLENIE PUNKTÓW 20, 21, 28 ORAZ STOSOWNĄ ZMIANĘ NUMERACJI2005-01-31 do dziś
2REPERTORIUM A NUMER 406/10, DNIA 29 STYCZNIA 2010, KANCELARIA NOTARIALNA -BOGNA DEMBOWSKA, BOGNA DEMBOWSKA NOTARIUSZ ZMIANA OZNACZEŃ WG PKD 2007 W § 6 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2010-04-06 do dziś
329.06.2012 R., NOT. MANUELA FLACH-CHĘCIŃSKA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. DIETLA 50/16, REP. A NR 51/2012 - ZMIANA: § 6 UST. 2, § 7, § 9 UST. 1, § 14, § 16, § 21, § 22, § 23, § 24; ROZDZIAŁ V - ZMIANA: § 25, § 26, § 27, § 282013-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAGASZ2016-03-16 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW STANISŁAW2016-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ2016-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2013-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.2005-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAGASZ2005-01-31 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW STANISŁAW2005-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2013-01-03 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2013-01-03 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-01-03 do dziś
474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-01-03 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-01-03 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-03 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-01-03 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-03 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-01-03 do dziś
1082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-01-03 do dziś
1164 91 Z LEASING FINANSOWY2013-01-03 do dziś
1264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-01-03 do dziś
1364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-03 do dziś
1464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-01-03 do dziś
1543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-01-03 do dziś
1643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-01-03 do dziś
1743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-01-03 do dziś
1841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-01-03 do dziś
1942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-01-03 do dziś
2042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-03 do dziś
2143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-01-03 do dziś
2242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-01-03 do dziś
2342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-01-03 do dziś
2443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-01-03 do dziś
2543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-01-03 do dziś
2680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-01-03 do dziś
2743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-01-03 do dziś
2843 31 Z TYNKOWANIE2013-01-03 do dziś
2966 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2013-01-03 do dziś
3066 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2013-01-03 do dziś
3166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-01-03 do dziś
3217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2013-01-03 do dziś
3318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-01-03 do dziś
3458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-01-03 do dziś
3518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-01-03 do dziś
3655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-01-03 do dziś
3785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-03 do dziś
3843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-01-03 do dziś
3943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-01-03 do dziś
4041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-01-03 do dziś
4168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-03 do dziś
4268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-03 do dziś
4368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-01-03 do dziś
4468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-01-03 do dziś
4581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-01-03 do dziś
4677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-01-03 do dziś
4777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-03 do dziś
4877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-03 do dziś
4977 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2013-01-03 do dziś
5077 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2013-01-03 do dziś
5177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-01-03 do dziś
5277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-01-03 do dziś
5362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-01-03 do dziś
5462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-01-03 do dziś
5562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-01-03 do dziś
5662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-01-03 do dziś
5769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-01-03 do dziś
5873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-01-03 do dziś
5970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-01-03 do dziś
6070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-03 do dziś
6171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-01-03 do dziś
6271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-01-03 do dziś
6373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-01-03 do dziś
6425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-01-03 do dziś
6533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-01-03 do dziś
6624 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2013-01-03 do dziś
6723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-01-03 do dziś
6823 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2013-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-14 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 2006 R.2007-07-13 do dziś
3data złożenia 04.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
5data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 2011 R.2012-09-20 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
9data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
11data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
12data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12011 R.2012-09-20 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-11-14 do dziś
22006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
62011 R.2012-09-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-11-14 do dziś
22006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
62011 R.2012-09-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów