BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000227543
Numer REGON: 011555353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38012/22/720]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2005-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0115553532005-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2005-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-02-01 do dziś
2. Adresulica PUŁAWSKA nr domu 303 kod pocztowy 02-785 poczta WARSZAWA 2005-02-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRECEPCJA@BONDUELLE.COM2019-12-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BONDUELLE.PL2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DNIA 01.12.2004 R., PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 51, REP. A -9464/20042005-02-01 do dziś
224.10.2005 R., REP. A -15960/2005, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 43, 02-304 WARSZAWA (ZMIENIONO: ART. 13 PKT 7 STATUTU SPÓŁKI).2005-11-10 do dziś
311.12.2008 R., REP. A-60480/2008, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 43, 02-304 WARSZAWA ZMIENIONO: ART. 6 STATUTU SPÓŁKI2008-12-17 do dziś
413.12.2010 R., REP. A NR 86037/2010, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 43, 02-304 WARSZAWA, ZMIENIONO: ART. 6 UST. 1 STATUTU2011-01-03 do dziś
501.04.2015 R., REP. A NR 6097/2015, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 7 UST. 1 I UST. 2;2015-04-17 do dziś
615.07.2016 R., REP. A NR 1076/2016, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 14 UST. 1, ART. 14 UST. 32016-09-16 do dziś
704.09.2019 R., REP. A NR 1161/2019, NOTARIUSZ MARTYNA PIEKARCZYK-STUDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 14 UST. 3.2019-09-19 do dziś
818.09.2020 R., REP. A NR 858/2020, NOTARIUSZ MARTYNA PIEKARCZYK-STUDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO: ART.15 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI2020-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2005-02-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2005-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 21.10.2004 R. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZDECYDOWAŁO O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. SPORZĄDZONO PLAN PRZEKSZTAŁCENIA, PODDANY BADANIU BIEGŁEGO REWIDENTA NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SĄDU Z DNIA 16 SIERPNIA 2004 R. SYGN. WA XX KRS 20471/04/078. ZA PRZEKSZTAŁCENIEM OPOWIEDZIAŁA SIĘ CZĘŚĆ WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY TEŻ PRZYSTĄPILI DO SPÓŁKI AKCYJNEJ (OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE ZOSTAJĄ ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI AKCYJNEJ).2005-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBONDUELLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000034430 2005-02-01 do dziś
5. Numer REGON0115553532005-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2005-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDUELLE EUROPE LONG LIFE2014-10-08 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2014-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego17500000,00 ZŁ2015-04-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji175000002015-04-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 PLN2005-02-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego17500000,00 ZŁ2015-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2005-02-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii168785002005-02-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-02-01 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-04-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6215002015-04-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-04-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAUVELLE2022-07-11 do dziś
2. ImionaGUILLAUME FRANÇOIS2022-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2017-04-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECHTA2016-09-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoAUGUSTE CYRILLE2022-07-11 do dziś
2. ImionaJEAN2022-07-11 do dziś
21. NazwiskoDEBROSSE2019-09-19 do dziś
2. ImionaGUILLAUME ALEXIS2019-09-19 do dziś
31. NazwiskoSANSON2019-09-19 do dziś
2. ImionaGRÉGORY PIERRE2019-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2011-01-03 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-01-03 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-01-03 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-01-03 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-01-03 do dziś
601 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2011-01-03 do dziś
701 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2011-01-03 do dziś
810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-03 do dziś
910 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-01-03 do dziś
1010 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 data złożenia 07.11.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.07.2004 -30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 -30.06.20052005-11-10 do dziś
2data złożenia 30.11.2006 okres 01.07.2005 -30.06.20062006-12-08 do dziś
3data złożenia 11.12.2007 okres 01.07.2006 -31.06.20072008-02-07 do dziś
4data złożenia 12.12.2008 okres 01.07.2007 -30.06.20082008-12-17 do dziś
5data złożenia 27.11.2009 okres 01.07.2008 -30.06.20092009-12-21 do dziś
6data złożenia 10.11.2010 okres 01.07.2009 -30.06.20102010-11-25 do dziś
7data złożenia 07.12.2011 okres 01.07.2010 -30.06.20112011-12-12 do dziś
8data złożenia 11.12.2012 okres 01.07.2011 - 30.06.20122012-12-15 do dziś
9data złożenia 19.12.2013 okres 01.07.2012 - 30.06.20132014-01-13 do dziś
10data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-15 do dziś
11data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-12-31 do dziś
12data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-23 do dziś
13data złożenia 09.01.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-01 do dziś
14data złożenia 08.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
15data złożenia 08.01.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-08 do dziś
16data złożenia 27.11.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-27 do dziś
17data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-12-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.07.2005 -30.06.20062006-12-08 do dziś
201.07.2006 -31.06.20072008-02-07 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082008-12-17 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092009-12-21 do dziś
501.07.2009 -30.06.20102010-11-25 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112011-12-12 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122012-12-15 do dziś
801.07.2012 - 30.06.20132014-01-13 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-15 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-12-31 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-23 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-01 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-08 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-27 do dziś
16OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 -30.06.20062006-12-08 do dziś
201.07.2006 -31.06.20072008-02-07 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082008-12-17 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092009-12-21 do dziś
501.07.2009 -30.06.20102010-11-25 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112011-12-12 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122012-12-15 do dziś
801.07.2012 - 30.06.20132014-01-13 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-15 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-12-31 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-23 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-01 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-08 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-27 do dziś
16OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2005 -30.06.20062006-12-08 do dziś
201.07.2006 -31.06.20072008-02-07 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082008-12-17 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092009-12-21 do dziś
501.07.2009 -30.06.20102010-11-25 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112011-12-12 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122012-12-15 do dziś
801.07.2012 - 30.06.20132014-01-13 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-15 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-12-31 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-23 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-01 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-08 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-27 do dziś
16OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-01-03 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO JEST PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO „INTER -CHAMP COMPANY LTD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POŁĄCZENIE W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM PRZEZ BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 100 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO „INTER -CHAMP COMPANY LTD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DOKONANE JEST BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 13 GRUDNIA 2010 R.2011-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów