„ARTISANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000227343
Numer REGON: 933048310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/19205/20/855]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTISANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GEN. ROMANA ABRAHAMA nr domu 59 kod pocztowy 52-206 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2005 R. NOTARIUSZ ANNA KORTA -SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚWIEBODZKA 6/3, 50-046 WROCŁAW, REPERTORIUM A NR 24/2005.2005-01-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 26.02.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 418/2007, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 6/3, SPÓŁ- KA CYWILNA, NOTARIUSZ MGR ANNA KORTA- -SZAREK; ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2007-03-01 do dziś
319.05.2010 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 8925/2010 -ZMIENIONO § 3.2010-06-15 do dziś
401.06.2011 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REP. A NR 8755/2011, ZMIENIONO § 3 I § 6.1 UMOWY SPÓŁKI.2011-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2011-04-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2018-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIEWICZ2011-06-08 do dziś
2. ImionaHUBERT2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2005-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIEWICZ2011-06-08 do dziś
2. ImionaHUBERT2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES SPÓŁKI2011-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-06-08 do dziś
273 1 REKLAMA2011-06-08 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-06-08 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-06-08 do dziś
558 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2011-06-08 do dziś
660 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2011-06-08 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-06-08 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-06-08 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-06-08 do dziś
1059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.02.2007 okres 01.03.2005-31.12.2005 R.2007-03-01 do dziś
2data złożenia 26.02.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R.2007-03-01 do dziś
3data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
4data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-24 do dziś
5data złożenia 11.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
6data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-30 do dziś
7data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
8data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
9data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-02 do dziś
10data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-02 do dziś
11data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
12data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-29 do dziś
13data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2005-31.12.2005 R.2007-03-01 do dziś
201.01.2006- 31.12.2006 R.2007-03-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-30 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2005-31.12.2005 R.2007-03-01 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 R.2007-03-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-30 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów