PASSAGE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000227342
Numer REGON: 710012752
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[RDF/267120/20/352]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 710012752 NIP 52628312362013-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPASSAGE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SIEDLCACH nr w rejestrze 5632005-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WINCENTEGO WITOSA nr domu 31 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.1991 R., NOTARIUSZ ALINA KRAWCZAK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GARWOLINIE, ODDZIAŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REP. A NR 8959/91 17.01.2005 R., PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B, REP. A NR 377/2005 ZMIENIONO: PAR. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 SKREŚLONO: PAR. 25, 26, 27, 28, 29 20.01.2005 R., PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B, REP. A NR 596/2005 ZMIENIONO PAR. 22005-01-27 do dziś
222.02.2013 R., REP. A NR 281/2013, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LĄDOWA 1/3 LOK.6, 00-759 WARSZAWA, ZMIANA §2, §9, §11, §12, §13 UMOWY SPÓŁKI2013-03-01 do dziś
310.06.2020 R. - ADAM PALUCH - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1036/2020 - UCHYLENIE CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO I USTALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2020-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA SEMPER ADIUVENT2020-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3817005932020-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000755728 2020-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2020-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLERA2020-09-16 do dziś
2. ImionaHENRYK STANISŁAW2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOŹNIAK2020-07-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JANUSZ2020-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2013-03-01 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2013-03-01 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-01 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-03-01 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-01 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-01 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-03-01 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-03-01 do dziś
947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
3data złożenia 30.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2013-03-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPRZEJĘCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OD PASSAGE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000426205 NA PODSTAWIE PLANU PODZIAŁU Z DNIA 28.11.2012 R. DATA UCHWAŁY - 22.02.2013 R., ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BULGARIA AIR TOUR SP.Z O.O.2013-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów