BOSTON INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000227333
Numer REGON: 140030082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2016-09-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/59558/16/11]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTON INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.01.2005, JANUSZ RUDNICKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ NR 55/73 LOKAL 33, REPERTORIUM A NR 673/20052005-01-27 do dziś
216-02-2005, REPERTORIUM A NR 2136/2005 MARZENA DMOCHOWSKA ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANUSZA RUDNICKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ NR 55/73 LOKAL 33, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2005-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZAK2005-01-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2005-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 159 DZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.500 ZŁ2005-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 PLN2005-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-01-27 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-01-27 do dziś
345 BUDOWNICTWO2005-01-27 do dziś
474 40 Z REKLAMA2005-01-27 do dziś
574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-27 do dziś
674 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2005-01-27 do dziś
765 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-01-27 do dziś
867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-27 do dziś
965 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2005-01-27 do dziś
1074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-01-27 do dziś
1151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-27 do dziś
1255 HOTELE I RESTAURACJE2005-01-27 do dziś
1374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-01-27 do dziś
1474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2006 okres 18.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów