EXANTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000227156
Numer REGON: 140414569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-01-26
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/1201/5/689]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXANTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-01-26 do dziś
2. Adresulica NOCZNICKIEGO nr domu 31 A kod pocztowy 01-918 poczta WARSZAWA 2005-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PL. KONSTYTUCJI 5 LOK. 4, NOTARIUSZ MARTA ZACHORSKA -MAJDYKOWSKA, NR REP. A-114/2005;2005-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIECKI2005-01-26 do dziś
2. ImionaRAJMUND2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2005-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIECKI2005-01-26 do dziś
2. ImionaRAJMUND2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2005-01-26 do dziś
251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2005-01-26 do dziś
351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-01-26 do dziś
451 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2005-01-26 do dziś
551 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2005-01-26 do dziś
651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-01-26 do dziś
752 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-01-26 do dziś
852 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2005-01-26 do dziś
952 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2005-01-26 do dziś
1060 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-01-26 do dziś
1163 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-01-26 do dziś
1220 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2005-01-26 do dziś
1371 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-01-26 do dziś
1472 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-01-26 do dziś
1574 14 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2005-01-26 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2005-01-26 do dziś
1793 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2005-01-26 do dziś
1852 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-01-26 do dziś
1920 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-01-26 do dziś
2020 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2005-01-26 do dziś
2120 5 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA POZOSTAŁYCH; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA.2005-01-26 do dziś
2250 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-01-26 do dziś
2350 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2005-01-26 do dziś
2450 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-01-26 do dziś
2550 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2005-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów