ASTABE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000226935
Numer REGON: 140013882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2007-03-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/5203/7/781]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTABE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SCHROEGERA nr domu 28 kod pocztowy 01-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2005 R., NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 67, REPERTORIUM A NR 224/20052005-01-21 do dziś
230.05.2005 REPERTORIUM A NR 2654/2005 GABRIELA MARZINEK NOTARIUSZ W ŁOMIANKACH, UL. WARSZAWSKA 67 ZMIANA W PARAGRAFIE: 3 UST. 1, 19, 20, 22 UST. 2 WYKREŚLA SIĘ W PARAGRAFIE 22 UST. 82005-06-15 do dziś
302.03.2007 R. -ASESOR NOTARIALNY DARIUSZ SAŁAJCZYK ZASTĘPCA MARKA ZIELIŃSKIEGO -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A -912/2007 -ZMIENIONO § 6.1.2007-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2006-09-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2006-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2006-09-06 do dziś
2. ImionaANNA2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁ2006-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170000,00 PLN2005-01-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2005-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2006-09-06 do dziś
2. ImionaANNA2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIRSKI2006-09-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2006-09-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-14 do dziś
274 40 REKLAMA2007-03-14 do dziś
374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-03-14 do dziś
471 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-03-14 do dziś
592 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-03-14 do dziś
692 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-03-14 do dziś
792 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2007-03-14 do dziś
872 INFORMATYKA2007-03-14 do dziś
951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów