„ASTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000226243
Numer REGON: 012051459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2018-07-12
Sygnatura akt[RDF/414270/18/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012051459 NIP 52700500742009-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 277872005-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-01-13 do dziś
2. Adresulica LESZNO nr domu 32 nr lokalu 28 kod pocztowy 01-199 poczta WARSZAWA 2005-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 03.06.1991 R. NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A-6724/91; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI 06.01.2005 R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELRIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 114/2005, ZMIANA PAR. 2, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, SKREŚLA SIĘ PAR. 20, 21, 22;2005-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYTA2005-01-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ2005-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH2005-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYTA2009-07-10 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2009-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2005-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYTA2005-01-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ2005-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYTA2009-07-10 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-01-13 do dziś
272 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH.2005-01-13 do dziś
372 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2005-01-13 do dziś
471 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-01-13 do dziś
552 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2005-01-13 do dziś
651 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2005-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 21.06.20052005-08-29 do dziś
2data złożenia 29.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-31 do dziś
3data złożenia 22.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-28 do dziś
4data złożenia 18.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-23 do dziś
5data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
6data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
9data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
13data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-28 do dziś
32007 R.2008-04-23 do dziś
420082009-06-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
12okres za jaki złożono dokument ROK 20042005-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-03-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-03-28 do dziś
42007 R.2008-04-23 do dziś
520082009-06-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów