„DOKTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000226185
Numer REGON: 060297810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/218956/20/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060297810 NIP 56323291682009-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2009-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica MALINOWSKIEGO nr domu 57 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2009-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO DNIA 7 GRUDNIA 2004 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 11, ZA REPERTORIUM A NR 6061/20042005-01-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.04.2009 R. REPERTORIUM A 3578/2009, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZ W CHEŁMIE, PRZY UL.LUBELSKIEJ 52 ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2015-02-12 do dziś
2. ImionaPATRYK2015-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-11-14 do dziś
2. ImionaPATRYK2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1N OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2005-01-12 do dziś
2D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2005-01-12 do dziś
3F BUDOWNICTWO2005-01-12 do dziś
4G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-01-12 do dziś
5H HOTELE I RESTAURACJE2005-01-12 do dziś
6I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ2005-01-12 do dziś
7K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-01-12 do dziś
8O DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA2005-01-12 do dziś
996 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2015-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
2data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-25 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-11 do dziś
9data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-11 do dziś
10data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-11 do dziś
11data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
12data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów